OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: + 420 731 533 142 | a.erber@centrum.cz

LESNICKÉ

A

AGROLESNICKÉ PORADENSTVÍ

 

  

 

  • Jsem licencovaný odborný lesní hospodář, akreditovaný lesnický poradce MZe a lesní pedagog,
  • zajišťuji správu lesních majetků, obchod se dřevem a poradenství v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru,
  • obhospodařuji lesy odpovědným a přírodě bližším způsobem na principu "Pro Silva", který převyšuje zaběhlé standardy, se zaměřením na adaptaci lesních porostů a zemědělské krajiny,
  • zajišťuji revitalizaci zemědělské půdy v principech agrolesnických systémů,     
  • působím ve výboru pro životního prostředí, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje a v Kůrovcovém kalamitním štábu Pardubického kraje.

 

Vítejte na mých webových stránkách, kde nejdete veškeré informace o mé činnostech a ktivitách, které také můžete  sledovat na sociálních sítích.                                  

          

 

 

 

 

 

 

Mediální výstupy

Rozhovor pro Zemědělec v regionu - Pardubický kraj: Průmysl se musí přizpůsobit lesu

Ekolist.cz - Příčiny usychání borovic a zkušenosti s její adaptací

Moderní obec - Obecní a městské lesní majetky v době lesnicko-dřevařské krize

Ekolist.cz - Lesnická krize – boj o dřevo, o levné lesní pozemky a funkce lesů

erber.blog.iDNES.cz - Trilogie o směřování českého lesnicko-dřevařského sektoru, Díl   I., Díl II., Díl III.

   Selská revue - Zachrání sedláci své lesy? Díl I., Díl II., Díl III.

                                                                         

Aktuality z mé činnosti

Pardubický kraj zakládá "Kůrovcový kalamitní štáb Pardubického kraje", jeh jsem součástí více ZDE

Údálosti - Česká televize - 6.4.- Komentář k usychajícím borovicím u Hradce Králové

23.3. Liberec - Jsem přednášel na Jarní škole zdravých měst na téma - Efektivní správa lesního majetku

10.1. Brno - Jsem přednášel na Konferenci Samosprávy 2019 na téma - voda - kůrovec - finance, kde jsem přednášel na téma: Zkušenosti s adaptací lesních porostů ohrožených suchem - ČTK - Druhově pestré lesy podle experta odolávají dopadům změny klimatu, Česká televize - Mnozí majitelé lesů zlehčovali změny klimatu. Teď trpí, říká  expert

 

 

 Usychají vám borovice ve vašem lese? Lze je ještě zachránit, ale času je už málo!

V rozhovoru, který si můžete přočíst ZDE, se dozvíte, jak lze postupovat, pokud chcete borové porosty zachránit (adaptovat) před uschnutím a zároveň je přizpůsobit měnícím se růstovým podmínkám, které ovlivňuje globální klimatická změna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více o adaptaci borových porostů pojednává můj článek, který otiskla Lesnická práce:

Jsou borové porosty připraveny odolávat suchu? Jaký postup obnovy zvolit při adaptaci porostů na sucho?

Článek si můžete stáhnout ZDE

 

Na zjišťování nejefektivnější cesty vedoucí k adaptaci borových porostů dlouhodobě spolupracji s experty Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Zde video o tom, jak se pomocí dronu zjišťuje zásoba porostu před těžební zásahem.

 

  

Informace pro vlastníky lesů

  

      Co znamená a jak vypadá adaptace lesů na klimatickou změnu v praxi?

Adaptace (přizpůsobení) lesních porostů spočívá v přestavbě lesa, kdy lze použití v závislosti na stavu porostu a stanoviště různé hospodářské a pěstební opatření včetně právě vnosu listnatých dřevin a jedle nad rámec minimálního zákonného podílu. Jedná se o přeměny druhového složení lesů (záměna smrkového porostu například za dubohabrový) nebo převody lesních porostů (změna hospodářského způsobu), jejichž cílem je vypěstovat les s bohatou horizontální a vertikální výstavbou, který se vyznačují druhovou, věkovou, tloušťkovou a tím prostorovou diferenciací.  Takové lesy jsou odolnější, chrání lépe půdu a zároveň je lépe ochráněn trvalý výnos z lesní produkce.

 

 

 

 

Na kůrovce se chystáme od 90. let, proto máme lesy odolnější. Ty české doplácí na orientaci na zisk, říká expert Saských státních lesů Dr. Dirk Roger Eisenhauer.

 

 Článek o odaptaci smrkových monokultur - Vesmír (2019/4)

 Odkaz na článek ZDE

 

 

Úkolem dnešních lesníků je pěstovat les, který obstojí i po roce 2100. Jedině rozmanitý les, který se skládá z různých dřevin a věkových stádiích na co nejmenší ploše, může splnit tento požadavek a stát lesem budoucnosti. Lesníci takovému lesu říkají "les neustále tvořivý - Dauerwald".

 

Rozhovor s lesníkem Bavorských státních lesů, který celý svůj profesní život obhospodařuje jeden revír s uplatňováním výběrných principů - principů Pro Silva, díky čemuž vzniká druhově pestrý a různověký les - Dauerwald.

 

Co znamená přírodě blízké hospodaření na principu Pro Silva?

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů. Takovou těžbou se lesníci spíše snaží o individuální výchovu jednotlivých tzv. cílových stromů do jejich zralosti (tloušťková a sociální). Zároveň se tím snaží o druhovou, věkovou, výškovou, tloušťkovou diferenciaci a tím i prostorovou. Díky tomu lze na určité malé ploše najít více staré, vysoké a tlusté stromy. Pokud chybí dřeviny z původního druhové složení jako je buk a jedle, uměle se doplňí způsobem, že se vysoké stromy podsází.

Aby se změna projevila především z ekonomického hlediska, chce to určitý čas, kontinuální lesnický přístup a osvícený vlastníky lesa, kteří důvěřují svému lesnickému personálu. Lesní porosty se odvděčí vyšší ekologickou a statickou stabilitou. Pokud by se dosáhlo vyváženého stavu spárkatá zvěř s lesním ekosystémem, alespoň do doby, kdy se zvýší úživnost, která je přirozeným a doprovodným jevem tohoto hospodaření, tak se zefektivní rychlost obnovy lesních porostů i celkového hospodaření. Každý porostní typ a stav porostu si žádá trošku odlišný přístup, ačkoliv princip pěstování je stejný.

Více o principu Pro Silva hospodaření ZDE

 

 

 

 

 

Jak vidí současné lesnické hospodaření emiritní lesní správce Lesů ČR, s.p. Jan Metzl, který je významným členem spolku propagující přírodě blízké hospodaření Pro Silva Bohemica.

 

Důvody vysokých škod spárkaté zvěře na lesích?

Vysoké stavy spárkaté zvěře, špatná úživnost honiteb a nedostatečný kryt pro klid zvěře jsou důvody, proč zvěř negativním způsobem ovlivňuje lesní ekosystém - okusem, loupáním a ohryzem. Podle odhadů vznikají finanční škody v řádech miliard Kč, které by jinak mohli vlastníci lesů investovat do jinam či zvýšit již tak podhodnocené platy lesních dělníků.

Nejsem proti zvěři, ba naopak, ale vše musí být vyvážené - stav množství zvěře a stav lesa. Les musí zvěř uživit tak, aby mu neškodila. Na druhou stranu les musí nabízet dostatek potravní nabídky a kryt. Takovému lesu odpovídá les druhově pestrý, který je ke všemu věkově, výškově a prostorově diferencovaný. Abychom mohli docílit takového stavu, je nutné nejprve snížit stavy zvěře, tzn. revitalizovat lesní ekosystém, zvýšit a zpestřit potravní nabídku a kryt pro zvěř. Pakliže se to povede, mohou posléze stavy zvěře rovnoměrně stoupat do míry vyváženosti s lesním ekosystémem. Lze předpokládat, že pokud se zvěři nabídne optimální životní prostředí, že bude mít vyšší hmotnost zvěřiny a zlepší se ji kvalita a zdravotní stav.

 

Celý článek si můžete stáhnout ZDE

 

Nejučínější boj proti škodlivým činitelům je prevence. Ta tkví v přestavbách lesů (viz výše) a ve vyhledávání čerstvě napadených stromů a jejich včasné asanování, aby se škůdci, nejčastěji kůrovci, nešířili do dalších porostů a nenapadali další stromy.

Jak ale poznat čerstvě napadený smrk kůrovcem od zdravého? Jak postupovat s ochrannou lesa v případě napdadení stromů kůrovci? Více informací se dozvíte na odkaze:www.nekrmbrouka.cz

 

Jak lze obnovit velkoplošné kalamitní holiny po kůrovcových těžbách? Své dlouhodobé zkušenosti přibližuje Daniel Pitek, farmář, lesník a agrolesník.

 

České lesy nejsou dostatečně připraveny na klimatickou změnu a je potřeba o tom mluvit ...

Nejúčinnější a nejefektivnější boj proti usychání smrkových a borových lesů tkví v prevenci, tzn. v zavádění včasných adaptačních opatřeních, aby se stromům zvýšila odolnost a stabilita, díky čemuž by sekundární škůdci našich lesů měli menší šanci usmrtit jednotlivé jedince. Preventivní opatření se u ohrožených lesů provádí tzv. přestavbami lesa. Jedná se o změnu druhového složení a prostorového uspořádaní. Takové komplexní plány v České republice chybí, leč jsou nejohroženější z celé Evropy. Bavorské či Saské státní lesy takové plány mají a již je dlouhodobě zavádějí. Nečekají až lesy uschnou nebo je sežerou kůrovci, aby po následné asanační těžbě vznikly velkoplošné holé pláně. Přestavba lesa je opatření, kde se rizika celkového rozpadu lesů předcházejí. Těžebním zásahem se totiž zlepší stromům lepší životní podmínky. Pěstebními opatřeními se pak tvoří nová generace lesa, která mění jednoetážovou strukturu lesa na víceetážový charakter. Skutečností je, že i když se takovým porostům (dospělým stromům) zvýší odolnost, mohou také odumřít. Třeba pod velkým tlakem kůrovců či suchem. Nicméně pod nimi už roste mladý les, a tím nevznikají holé plochy. Les plní dál své funkce – mimoprodukční i produkční. Nevzniká tak eroze půdy, nezvyšuje se výpar a je zamezena ztráta živin. Vlastníci lesů tím nemají takové ekonomické ztráty a zvýšené náklady na zalesnění.


 

Co je agrolesnictví?

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.  

 

Vrcholem ALS je produkce přímého prodej do restauračních zařízení, která se specializují na regionální gastronomii z produktů ALS a je propojená s agroturistikou sítí přispívající k trvale udržitelnému podnikání na venkově a k jeho rozvoji.

Více o agrolesnictví ZDE

 

Přemýšleli jste někdy, co všechno dokáží stromy?

 

Stromy nepotřebuji lidstvo! Lidstvo potřebuje stromy!

 

Hosporaření v pestré zemědělské krajině

Jak si povídají stromy?

Video s českým titulky najdete ZDE