OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: + 420 731 533 142 | a.erber@centrum.cz

 

Poradenství pro vlastníky lesů 

              

 

Služby pro vlasníky lesů

 • správa lesů a zajištění řádného hospodaření
 • zajištění komplexní lesnické činnosti - těžební a pěstební práce, obchod se dřevem
 • vyhotovení analýzy hospodaření, definování rizik a potenciálu majetku
 • zpracování krátkodobé a dlouhodobé koncepce hospodaření na lesním majetku
 • příprava lesních porostů na klimatickou změnu 
 • zajištění možných dotací na hospodaření v lesích
 • nezávislou konzultaci

Jsem akreditovaný poradce MZe pro lesnictví, a proto na mé služby lze žádat dotaci u MZE

 

Dále vlasníkům půdy či nájemcům nabízím

 • zpracování plánu výsadby stromků k revitaliazci krajiny
 • Zpracování plánu výsadby v agrolesnických systémech
 • zpracování plánu možných dotací vázané na výsadby stromů

O tom, co jsou agrolesnické systémy, se můžete dozvědět ZDE

  

Informace o adaptaci lesů a zemědělské krajiny na klimatickou změnu

http://www.eforman.cz/modelovani/adaptace/#

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

http://www.klimatickazmena.cz/cs/adaptace/lesnictvi/

 

  

  

 

 

  

Návod pěstování lesa

Zdroj: Lesnická a dřevařská fakulta - MENDELU

 

Vybrané Lesnické průvodce - Certifikované metodiky určené k pěstování lesů si můžete stáhnout ZDE

       

 

       

 

     

Zdroj: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VÚLHM

 

Jak správně plánovat pěstování a těžbu lesa - Hospodářská úprava strukturně bohatých lesů

Zdroj: Lesnická a dřevařská fakulta - MENDELU

 

Dotace na hospodaření v lesích

V případě zájmu o dotace nebo o informace, jak máte hospodařit ve vašem lese, kontaktujte mě nebo svého odborného lesního hospodáře (OLH), který je Vám přidělen. V případě přiděleného OLH vám lesníka platí stát jako poradenskou službu. Mé služby jsou zpoplatněné, ale pokud pro vlastníka lesa vykonávám OLH, lze na poradenskou činnost žádat finanční příspěvek od MZe

Jestliže nevíte, kdo Vám spravuje les, kontaktujte příslušný orgán státní správu lesů, který se nachází na obcí s rozšířenou působností. Na příslušném úřadě se obraťte na pracovníka, pod něhož spadá správa lesů.

 

 

 

Příspěvky na hospodaření v lesích

 1. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
 2. Státní dotace - Finanční podpora na hospodaření v lesích
 3. Krajské dotace - Finanční podpora na vybrané činnosti hospodaření v lesích

1. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Dotace se váže na nahodilou těžbu jehličnatého dříví, která proběhla v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.

 

Sazba příspěvku pro jednotlivá čtvrtletí činí:

4.Q 2017 (31.10 až 31.12 2018) - 26 Kč/m3

1.Q 2018 (1.1. až 31.3. 2018) - 152 Kč/m3

2.Q 2018  (1.4. až 30.6. 2018) - 256 Kč/m3

3.Q 2018 (1.7. až 30.9. 2018) - 375 Kč/m3

4.Q 2018 (1.10. až 31.12. 2018) - 510 Kč/m3

Příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020.

Veškreré informace naleznete na webu MZE ZDE.

 

2. Státní dotace - Finanční podpora na hospodaření v lesích

Stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství nabízí částečnou finanční kompenzaci jako pomoc vlastníkům lesů formou finančních příspěvků, tato oblast je upravena nařízením vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízením vlády č. 30/2014 Sb. jsou podporovány následující činnosti:

 • ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
  • vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu
  • vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu
  • soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením (největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje nesmí přesáhnout 6000 kg)
  • likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu
  • vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu
 • obnova, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku
  • přirozená obnova
  • umělá obnova síjí
  • umělá obnova sadbou první
  • umělá obnova sadbou opakovaná
  • zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě
  • přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo  
  • rekonstrukce porostů po škodách
  • výchova lesních porostů do 40 let věku
 • opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů
  • přirozená obnova
  • umělá obnova síjí
  • umělá obnova sadbou první
  • umělá obnova sadbou opakovaná
  • ochrana lesních porostů do stádia jejich zajištění
  • zřizování nových oplocenek
  • zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě
  • výchova lesních porostů do 40 let věku
 • vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů
 • ochrana lesa před kalamitními hmyzími škůdci
  • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidní sítě
  • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidního postřiku s přimíchaným barvivem
  • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví odkorněním
  • odstranění jehličnatých dřevin z lesního porostu do 40 let věku poškozených lýkožrouty nebo václavkou smrkovou za podmínky seštěpkování vytěženého jehličnatého dříví a ponechání části štěpky rovnoměrně rozmístěné na ploše odstraněného lesního porostu

Administraci žádostí těchto finančních příspěvků v lesích zajišťují jednotlivá pracoviště krajů.

Veškreré informace naleznete na webu MZE ZDE.

 

3. Krajské dotace - Finanční podpora na vybrané činnosti hospodaření v lesích

Pardubický kraj

 1. Finanční podpora na oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek - 45 Kč/m) - více o dotaci ZDE
 2. Finanční podpora na individuální ochrany sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři (40 Kč/ks) - více o dotaci ZDE
 3. Finanční podpora na těžbu kůrovcových stromů (200 Kčm3) - více o dotaci ZDE
 4. Finanční podpora na kácení kůrovcových stromů jednotkami požární ochrany obcí (200 Kč/m3) - více o dotaci ZDE
 5.  

Královehradecký kraj

 1. Těžba a přiblížení stromů napadených kalamitním hmyzím škůdcem z lesního porostu - 150 Kč/m3
 2. Zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěženžých z důvodu napadení kalamitním hmyzím škůdcem - 70 Kč/m

více o dotaci ZDE

 

Středočeský kraj

Zřizování nových oplocenek při obnově MZD – sazba byla navýšena na 40 Kč/m

více o dotaci ZDE

 

Plzeňský kraj

Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů - 70 Kč/m

více o dotaci ZDE

 

Karlovarský kraj

1. Individuální ochrana sazenic proti zvěři meliorační a zpevňující dřeviny - 50 Kč/ks

2. Zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě - 2 000 Kč/ha

3. Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku

 • předmýtní úmyslná těžba - 4 000 Kč/ha

4. Rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A a B, přeměna porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po ostatních škodách - 10 000 Kč/ha

5.Přirozená obnova a umělá obnova síjí

 • meliorační a zpevňující dřevin - 30 000 Kč/ha
 • základní dřeviny - 20 000 Kč/ha

6. Umělá obnova sadbou – první 

 • meliorační a zpevňující dřeviny - 12 Kč/ks
 • základní dřeviny - 9 Kč/ks

7. Umělá obnova sadbou – opakovaná

 • meliorační a zpevňující dřeviny - 9 Kč/ks
 • meliorační a zpevňující dřeviny - odrostek 40 Kč/ks, poloodrostek 30 Kč/ks
 • základní dřeviny - 8 Kč/ks

8. Ochrana mladých lesních porostů

 • ochrana kultur proti buřeni - 4 500 Kč/ha
 • ochrana kultur proti zvěři - 3 500 Kč/ha
 • ochrana kultur proti klikorohu - 1 000 Kč/ha
 • ochrana kultur proti myšovitým - 2 500 Kč/ha

9. Zajištění lesních porostů

 • melioračních a zpevňovacích dřevin - 50 000 Kč/ha
 • základních dřevin - 30 000 Kč/ha

10. Zřizování nových oplocenek - 70 Kčm

více o dotaci ZDE

 

Ústecký kraj

Příspěvek na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje:

 • obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
 • sdružování vlastníků lesů malých výměr
 • ekologické a k přírodě šetrné technologie,
 • vybrané myslivecké činnosti2
 • zpracování lesního hospodářského plánu3,
 • chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců1

více o dotaci ZDE

 

Liberecký kraj

1. Dotace na ochranu lesa, prevenci proti šíření hmyzích škůdců

 • pokládání lapáku včetně asanace na místě – 600 Kč/ks
 • instalace feromonových odparníků do feromonových lapačů – 300 Kč/ks

2. Dotace na ochranu lesa, prevence proti škodám působených zvěří

 • ochrana lesních porostů oplocením – 60 000 Kč/km
 • ochrana lesních porostů oplocením s ráhnem – 70 000 Kč/km
 • ochrana lesních porostů nátěrem repelenty – meliorační a zpevňující dřeviny – 0,8 Kč/ks
 • ochrana lesních porostů nátěrem repelenty – ostatní dřeviny – 0,5 Kč/ks

3. Dotace na další výchovný zásah za dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo osnovy

 • další výchovný zásah za období platnosti LHP/LHO – 5 000 Kč/ha

více o dotaci ZDE

 

Olomoucký kraj

Přirozená obnova

 • základní dřeviny - 5 000 Kč/ha
 • meliorační a zpevňující dřevin - 15 000 Kč/ha

Umělá obnova sadbou – první

 • meliorační a zpevňující dřeviny - 7 Kč/ks

Zajištění lesních porostů

 • meliorační a zpevňující dřeviny - 25 000 Kč/ha

Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku

 • prořezávka - 4 000 Kč/ha
 • předmýtní úmyslná těžba - 3 200 Kč/ha

více o dotaci ZDE

 


Kraj Vysočina

 • Umělá obnova sadbou první poloodrostek - 30 Kč/ks
 • Umělá obnova sadbou první odrostek - 40 Kč/ks
 • Umělá obnova sadbou opakovaná poloodrostek - 30 Kč/ks
 • Umělá obnova sadbou opakovaná odrostek - 40 Kč/ks
 • Opakovaná výchova - 4 000 Kč/ks
 • Zřizovaní oplocenek - 60 000 Kč/ks
 • Individuální ochrana poloodrostků a odrostků - 50 Kč/ks
 • Individuální ochrana kostry porostu-mechanická - 50 Kč/ks

více o dotaci ZDE

 

Zlínský kraj

1. Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL)

 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 5 000 Kč
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 500 000 Kč

Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu; pokud je žadatelem obec nad 5 000 obyvatel 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

2. Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků

 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 200 000 Kč

Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu; pokud je žadatelem obec nad 5 000 obyvatel 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

více o dotaci ZDE

 

Moravskoslezský kraj

Zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří - 70 Kč/m

Úklid klestu - 30 Kč/m3

Pořízení a umístění nových bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců - 600 Kč/ks

Pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců - 200 Kč/ks

Zpracování kůrovcových stromů - 100 Kč/m3

více o dotaci ZDE

 

Další informace pro vlastníky lesů a důležité odkazy    

LOS - Lesní ochranná služba

Hlavním posláním LOS je komplexní zabezpečování expertní a poradenské činnosti v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů na území Česka. Jako služba vlastníkům lesa je hrazena z rozpočtu MZe a je pro žadatele prováděna bezplatně. Více o této službě se můžete dozvědět ZDE

Letáky LOS si můžete stáhnout ZDE

           

Zdroj: VULHM

 

Přehled o aktuálním suchu v půdě - www.intersucho.cz

 

 

 Přehled o aktuálním meteorlogickým suchu - http://hamr.chmi.cz/

 

Kůrovcová kalamita

Situace v lesích se zanedbala a podcenila. Vědci roky predikovaný vývoj klimatu a rizika s tím spojená se bagatelizovaly. Myslelo se, klimatická změna je výplod ekologických vědců, že smrk tu bude na vždy a že není třeba měnit pasečné hospodaření v lesích na přírodě blízké (nepasečné) a šetrné hospodaření. Většinu lesních dělníků lesní správci a majitelé lesů "vyhnali z lesa" kvůli nízce vypláceným mzdám. Vlastníci lesů spíše hleděli na maximalizaci zisku, a proto si ani netvořily rezervy na přečkání horších  časů. Z tohoto důvodů se mnoho z nich ocitá v existenčních problémech. Vlastníkům lesů musí finančně pomoci stát. Vlastníci lesů se musí poučit z této kalamity a pěstovat les podle stanovištních podmínek a prostorově pestře. Je na vlastnících lesů, jakého si vyberou odborného lesního hospodáře a lesníka, který takové lesy dokáže vypěstovat a hospodařit v nich tak, aby lesy maximálně odolné, stabilní, produkční a plnily všechny funkce lesa.


Jak se bránit proti šíření kůrovců?

Nejučínější boj proti škodlivým činitelům je prevence. Ta tkví v přestavbách lesů (viz výše) a ve vyhledávání čerstvě napadených stromů a jejich včasné asanování a odvozu z lesa, aby se škůdci, nejčastěji kůrovci, nešířili do ostatních porostů a nenapadali další stromy.

Jak ale poznat čerstvě napadený smrk kůrovcem od zdravého? Jak postupovat s ochrannou lesa v případě napdadení stromů kůrovci? Více informací se dozvíte níže:

www.nekrmbrouka.cz

Přehled o stavu škůdců v lesích - www.kurovcoveinfo.cz/

 

 

Video pro vlastníky lesů malých výměr (do 50 ha). Ke shlédnutí ZDE  

 

Jak lze obnovit velkoplošné kalamitní holiny po kůrovcových těžbách? Své dlouhodobé zkušenosti přibližuje Daniel Pitek, farmář, lesník a agrolesník.

Foto příběh kalamitních holin, které se zalesnily přirozenou cestou díky náletu přípravných dřeviny, v tomto případě především břízou, pod kterou se následně opět přirozenou cestou dostávají další dřeviny (větrem, zpěvným ptactvem), které jsou již dřevinami cílovými - buk, klen, dub či smrk. Pro zpestření porostu a dosažení druhové, věkové, výškové a prostorové skladby se porosty přípravných dřevin často podsazují dřevinami, jako je jedle, buk, klen apod., které v mladém věku dokonce vyžadují zastínění. Porost se posléze výchovnými zásahy usměrňuje tak (ementálově), aby vytvářel bohatou vertikální a horizontální strukturu porostu. Tam, kde prořezání břízy bude intenzivnější, spodní porost poroste rychleji, vedle poroste pomaleji. Pomocí jemných zásahů pak upřednostňujeme požadované dřeviny. Z přípravného porost use tak stává porost výchovný, bez něhož bychom nedosáhly výškové diferenciace. Pod břízy či osiky se často dostávají a odrůstají dokonce duby, třešně, borovice a další dřeviny světlo více vyžadující. Jediným limitem tímto postupem je vliv býložravé zvěře. Jedná se o ryze ekonomické řešení obnovy kalamitních holin s vysokými ekologickými přínosy, protože opad listí z přípravných dřevin udržuje stabilnější mikroklima, zlepšuje živiny v půdě, vytahuje živiny a vodu z větších hloubek pro mělce kořeňující dřeviny.  Více o obnově kalamitních holin přes přípravné dřeviny najdete v článku ZDE

   

 

40 let po imisní kalamitě se České středohoří zelená. Bříza může zachránit i lesy po kůrovci


 

 

Rádce pro vlastníky lesů do 50 ha I. - V. od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů

              

  

Zajímavé odkazy:

www.prosilvabohemica.cz

www.agrolesnictvi.cz

www.nasekrajina.cz

www.cesles.cz

www.ckolh.cz

www.vulhm.cz

www.uhul.cz

www.lesniskolky.cz

http://www.nizkyles.cz/