OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: + 420 731 533 142 | a.erber@centrum.cz

Dotace pro vlastníky lesů

V případě zájmu o dotace nebo o informace o nich kontaktujte mě nebo svého odborného lesního hospodáře (OLH), který je Vám přidělen. V případě přiděleného OLH vám lesníka platí stát jako poradenskou službu. Mé služby jsou zpoplatněné, ale pokud pro vlastníka lesa vykonávám OLH, lze na poradenskou činnost žádat finanční příspěvek od MZe.

Jestliže nevíte, kdo Vám spravuje les, kontaktujte příslušný orgán státní správu lesů, který se nachází na obcí s rozšířenou působností. Na příslušném úřadě se obraťte na pracovníka, pod něhož spadá správa lesů.

Níže najdete přehled národních a krajských dotací, o které může vlastník lesa zažádat. Pokud si nevíte rady, rád Vám s problematikou dotací pomohu.

 

 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

 1. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
 2. Státní dotace - Finanční podpora na hospodaření v lesích
 3. Krajské dotace - Finanční podpora na vybrané činnosti hospodaření v lesích
 4. Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020
 5. Národnídotační program MŽP
 6. Národní síť Místních akčních skupin (MAS)

1. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Dotace se váže na nahodilou těžbu jehličnatého dříví, která proběhla v období od 1.1.2019 do 31. 12. 2019.

 

Sazba příspěvku činí 398 Kč/m3.

Příjem žádostí o poskytnutí příspěvku probíhá od 21. července do 18. září 2020.

Veškreré informace naleznete na webu MZE ZDE.

 

2. Státní dotace - Finanční podpora na hospodaření v lesích

Stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství nabízí částečnou finanční kompenzaci jako pomoc vlastníkům lesů formou finančních příspěvků, tato oblast je upravena nařízením vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů - ZDE

Dotační programy MZE do LH a myslivosti

Nařízením vlády č. 30/2014 Sb. jsou podporovány následující činnosti:

 • ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
  • vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu
  • vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu
  • soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením (největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje nesmí přesáhnout 6000 kg)
  • likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu
  • vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu
 • obnova, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku
  • přirozená obnova
  • umělá obnova síjí
  • umělá obnova sadbou první
  • umělá obnova sadbou opakovaná
  • zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě
  • přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo  
  • rekonstrukce porostů po škodách
  • výchova lesních porostů do 40 let věku
 • opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů
  • přirozená obnova
  • umělá obnova síjí
  • umělá obnova sadbou první
  • umělá obnova sadbou opakovaná
  • ochrana lesních porostů do stádia jejich zajištění
  • zřizování nových oplocenek
  • zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě
  • výchova lesních porostů do 40 let věku
 • vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů
 • ochrana lesa před kalamitními hmyzími škůdci
  • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidní sítě
  • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidního postřiku s přimíchaným barvivem
  • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví odkorněním
  • odstranění jehličnatých dřevin z lesního porostu do 40 let věku poškozených lýkožrouty nebo václavkou smrkovou za podmínky seštěpkování vytěženého jehličnatého dříví a ponechání části štěpky rovnoměrně rozmístěné na ploše odstraněného lesního porostu

Administraci žádostí těchto finančních příspěvků v lesích zajišťují jednotlivá pracoviště krajů.

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvkyna hospodaření vlesíchposkytované zrozpočtu Ministerstva zemědělství - ZDE

Veškreré informace naleznete na webu MZE ZDE. 

 

3. Krajské dotace - Finanční podpora na vybrané činnosti hospodaření v lesích

Pardubický kraj

 1. Finanční podpora na těžbu kůrovcových stromů (200 Kčm3) - více o dotaci ZDE

Královehradecký kraj

 1. Těžba a přiblížení stromů napadených kalamitním hmyzím škůdcem z lesního porostu - 150 Kč/m3
 2. Zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěženžých z důvodu napadení kalamitním hmyzím škůdcem - 70 Kč/m

více o dotaci ZDE

 

Středočeský kraj

Zřizování nových oplocenek při obnově MZD – sazba byla navýšena na 40 Kč/m

více o dotaci ZDE

 

Plzeňský kraj

Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů - 70 Kč/m

více o dotaci ZDE

 

Karlovarský kraj

1. Individuální ochrana sazenic proti zvěři meliorační a zpevňující dřeviny - 50 Kč/ks

2. Zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě - 2 000 Kč/ha

3. Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku

 • předmýtní úmyslná těžba - 4 000 Kč/ha

4. Rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A a B, přeměna porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po ostatních škodách - 10 000 Kč/ha

5.Přirozená obnova a umělá obnova síjí

 • meliorační a zpevňující dřevin - 30 000 Kč/ha
 • základní dřeviny - 20 000 Kč/ha

6. Umělá obnova sadbou – první 

 • meliorační a zpevňující dřeviny - 12 Kč/ks
 • základní dřeviny - 9 Kč/ks

7. Umělá obnova sadbou – opakovaná

 • meliorační a zpevňující dřeviny - 9 Kč/ks
 • meliorační a zpevňující dřeviny - odrostek 40 Kč/ks, poloodrostek 30 Kč/ks
 • základní dřeviny - 8 Kč/ks

8. Ochrana mladých lesních porostů

 • ochrana kultur proti buřeni - 4 500 Kč/ha
 • ochrana kultur proti zvěři - 3 500 Kč/ha
 • ochrana kultur proti klikorohu - 1 000 Kč/ha
 • ochrana kultur proti myšovitým - 2 500 Kč/ha

9. Zajištění lesních porostů

 • melioračních a zpevňovacích dřevin - 50 000 Kč/ha
 • základních dřevin - 30 000 Kč/ha

10. Zřizování nových oplocenek - 70 Kčm

více o dotaci ZDE

 

Ústecký kraj

Příspěvek na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje:

 • obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
 • sdružování vlastníků lesů malých výměr
 • ekologické a k přírodě šetrné technologie,
 • vybrané myslivecké činnosti2
 • zpracování lesního hospodářského plánu3,
 • chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců1

více o dotaci ZDE

 

Liberecký kraj

1. Dotace na ochranu lesa, prevenci proti šíření hmyzích škůdců

 • pokládání lapáku včetně asanace na místě – 600 Kč/ks
 • instalace feromonových odparníků do feromonových lapačů – 300 Kč/ks

2. Dotace na ochranu lesa, prevence proti škodám působených zvěří

 • ochrana lesních porostů oplocením – 60 000 Kč/km
 • ochrana lesních porostů oplocením s ráhnem – 70 000 Kč/km
 • ochrana lesních porostů nátěrem repelenty – meliorační a zpevňující dřeviny – 0,8 Kč/ks
 • ochrana lesních porostů nátěrem repelenty – ostatní dřeviny – 0,5 Kč/ks

3. Dotace na další výchovný zásah za dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo osnovy

 • další výchovný zásah za období platnosti LHP/LHO – 5 000 Kč/ha

více o dotaci ZDE

 

Olomoucký kraj

Přirozená obnova

 • základní dřeviny - 5 000 Kč/ha
 • meliorační a zpevňující dřevin - 15 000 Kč/ha

Umělá obnova sadbou – první

 • meliorační a zpevňující dřeviny - 7 Kč/ks

Zajištění lesních porostů

 • meliorační a zpevňující dřeviny - 25 000 Kč/ha

Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku

 • prořezávka - 4 000 Kč/ha
 • předmýtní úmyslná těžba - 3 200 Kč/ha

více o dotaci ZDE


Kraj Vysočina

 • Umělá obnova sadbou první poloodrostek - 30 Kč/ks
 • Umělá obnova sadbou první odrostek - 40 Kč/ks
 • Umělá obnova sadbou opakovaná poloodrostek - 30 Kč/ks
 • Umělá obnova sadbou opakovaná odrostek - 40 Kč/ks
 • Opakovaná výchova - 4 000 Kč/ks
 • Zřizovaní oplocenek - 60 000 Kč/ks
 • Individuální ochrana poloodrostků a odrostků - 50 Kč/ks
 • Individuální ochrana kostry porostu-mechanická - 50 Kč/ks

více o dotaci ZDE

 

Zlínský kraj

1. Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL)

 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 5 000 Kč
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 500 000 Kč

Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu; pokud je žadatelem obec nad 5 000 obyvatel 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

2. Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků

 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 200 000 Kč

Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu; pokud je žadatelem obec nad 5 000 obyvatel 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

více o dotaci ZDE

 

Moravskoslezský kraj

Zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří - 70 Kč/m

Úklid klestu - 30 Kč/m3

Pořízení a umístění nových bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců - 600 Kč/ks

Pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců - 200 Kč/ks

Zpracování kůrovcových stromů - 100 Kč/m3

více o dotaci ZDE

 

4. Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Jedná se o dotace, na které mohou žádat i menší vlastníci lesů.

Traktor do 50 kW pro práci v lese

·         traktor do 38 kW (včetně): od 3 ha – do 1 mil Kč.

·         traktor 38–50 kW (včetně): od 50 ha – do 1,5 mil. Kč

Vyvážečka (forwarder) do 150 kW

·         od 250 ha – do 7,5 mil. Kč

 

Samochodící navyják – „železný kůň“, „motorový kůň“

·         od 3 ha – do 600 tis. kč

 

Klanicový vyvážecí vlek za traktor, s hydraulickým jeřábem s drapákem pro nakládání dříví

od 3 ha

·         vlek s nosností do 6 t (včetně): do 600 tis. Kč

·         vlek s nosností do 10 t (včetně): do 2 mil. Kč

·         vlek s nosností nad 10 t: do 3 mil. Kč

 

Čelní rampovač/nakladač

·         od 3 ha – do 250 tis. Kč

·         od 10 ha – do 450 tis. Kč

 

Štěpkovač klestu

·         nesené zařízení (bez náprav): od 3 ha – do 1 mil. Kč

·         tažné zařízení (s nápravami): od 50 ha – do 2 mil. Kč

 

Shrnovač klestu

·         od 10 ha – do 500 tis. Kč

 

Štípací a krátící stroje na palivové dřevo

·         nesené zařízení bez náprav: od 3 ha – do 500 tis. Kč

·         tažní zařízení s nápravami: od 50 ha – do 1 mil. Kč


Půdní fréza

od 50 ha

·         talířová fréza s jedním talířem – do 200 tis. Kč

·         Talířová fréza se dvěma talíři – do 350 tis. Kč

·         Kladivová fréza – do 800 tis. Kč

Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

·         mobilní řetězové pily na podélné řezání s pořezovou hlavicí do 3 ha – 150 tis. Kč

·         mobilní rámové a pásové pily do 50 ha – 500 tis. Kč

 

Více informací najdete:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x8-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html

https://www.vyvazeckadreva.cz/dotace-na-lesni-techniku

 

5. Národnídotační program MŽP

Podprogram 115 176 – „Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu“ v rámci programu „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ slouží k financování opatření v lesích České republiky v souvislosti s postupující změnou klimatických podmínek.

Žadatelem může být široký okruh žadatelů, maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč.

Podprogram podporuje následující opatření:

 • opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů, včetně likvidace invazních druhů,
 • opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese,
 • ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a k následnému přirozenému rozkladu po těžbě v lesním porostu,
 • zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Více informací najdete:

http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html

 

6. Národní síť Místních akčních skupin

Některé Místní akční skupiny (MAS) mají ve svých výzvách taktéž možnost finanční podpory pro vlastníky lesů.

Více informací najdete:

http://databaze.nsmascr.cz/uzemi.php

Preferující styly hospodaření

Co znamená přírodě blízké hospodaření na principu Pro Silva?

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů. Takovou těžbou se lesníci spíše snaží o individuální výchovu jednotlivých tzv. cílových stromů do jejich zralosti (tloušťková a sociální). Zároveň se tím snaží o druhovou, věkovou, výškovou, tloušťkovou diferenciaci a tím i prostorovou. Díky tomu lze na určité malé ploše najít více staré, vysoké a tlusté stromy. Pokud chybí dřeviny z původního druhové složení jako je buk a jedle, uměle se doplňí způsobem, že se vysoké stromy podsází.

Aby se změna projevila především z ekonomického hlediska, chce to určitý čas, kontinuální lesnický přístup a osvícený vlastníky lesa, kteří důvěřují svému lesnickému personálu. Lesní porosty se odvděčí vyšší ekologickou a statickou stabilitou. Pokud by se dosáhlo vyváženého stavu spárkatá zvěř s lesním ekosystémem, alespoň do doby, kdy se zvýší úživnost, která je přirozeným a doprovodným jevem tohoto hospodaření, tak se zefektivní rychlost obnovy lesních porostů i celkového hospodaření. Každý porostní typ a stav porostu si žádá trošku odlišný přístup, ačkoliv princip pěstování je stejný.

Více o principu Pro Silva hospodaření ZDE

Demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica nejdete ZDE

 

 

 

 

 

Co je agrolesnictví?

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.  

  Více o agrolesnictví ZDE

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá videa

mýšleli jste někdy, co všechno dokáží stromy a co se dá ze dřeva vyrobit?

   

Stromy nepotřebuji lidstvo! Lidstvo potřebuje stromy!

 

Hosporaření v pestré zemědělské krajině

 

Jak si povídají stromy?

Video s českým titulky najdete ZDE