Dosavadní PRACOVNÍ aktivita

Aktuálně spravuji lesní majetky 31 soukromým vlastníkům lesů a dvoum obcím v 6 krajích, kde zároveň vykonávám funkci odborného lesního hospodáře a to na výměře větší jak 2 144 ha lesa. K tomu navíce na výměře 763 ha lesa vykonávám odbornou poradenskou činnost v rámci manažmentu řízení a adaptace lesních porostů na klimatickou změnu. Celkové tedy hospodařím na 2 909 ha.

Působí jako poradce v lesnicko-dřevařském sektoru. Aktivně se zapojuji do řešení negativních dopadů klimatických změn na domácí lesnicko-dřevařský sektor, zemědělství a venkov. Kvůli propagaci celého sektoru spolupořádám semináře a besedy ve spolupráci se špičkovými odborníky a politiky, kteří mají zájem pružně reagovat na klimatickou změnu a vývoj lesnicko-dřevařské krize. Účastním se řady jednání k problematice lesnicko-dřevařského sektoru na různých úrovních. Díky tomu propojuji různé zájmy v odvětví.

Tím je spojená má další aktivita, a sice propagace vyššího využití dřeva společností a ve stavebnictví v podobě výškových dřevostaveb (o tom více ZDE). Také se snažím, aby tuzemští zpracovatelé dříví využívali více české dřevo z našich lesů. Patřičně se snažím o osvětu lesnictví, dřevařství a dřeva, zemědělství a vůbec krajiny jako celku na principech trvalého udržitelného hospodaření (o tom více ZDE).

Za účelem propagace celého zájmového sektoru jsme zpracovali web PřírodaTV (www.prirodatv.cz), jehož jedním z projektů je televizní pořad "Blíže k přírodě", který je pravidelně vysílán na Východočeské televizi V1 a dále ho lze shlédnout na youtube.

Dále jsem členm Kůrovcového kalamitního štábu Pardubického kraje, do kterého jsem byl přizván hejtmanem Martinem Netolickým. Řeším i otázky škod zvěří v krajině a špatnou úživnost honiteb, která je s tím spojená.

V současnosti spolupracuji se Správou železnic na zakládání demonstračních úseků ŽDC, které by vytvořily praktické i věděcké podklady ke změně přístupu lesních i nelesních pozemků podél ŽDC, a to v principu dlouhodobého managementu zeleně (plánů udržby zeleně podél ŽDC).

Od září 2020 působím jako akademický pracovník Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze,  kde pracuji jako konzultat fakulty a propagátor přírodě blízkého obhospodařování lesů, využívání dřeva společností a výstaveb výškových dřevostaveb.

Mimo to jsem členem např. České lesnické společnosti, Pro Silva Bohemica nebo Českého spolku pro agrolesnictví. Přičemž jsem jedním ze zakládajících členů, kteří založili Český spolek pro agrolesnictví (www.agrolesnictvi.cz). Výhradně se zabývá poradenstvím pro vlastníky lesů a zemědělské půdy, kteří své majetky chtějí zvelebit, připravit na klimatickou změnu a spravovat je maximálně efektivně s ohledem na ekologické i sociální aspekty. U lesních majetků zavádím či propaguji přírodě bližší způsob hospodaření na principu Pro Silva (www.prosilvabohemica.cz). V zemědělství se snažím o revitalizaci krajiny ekostabilizačními prvky se souhlasem vlastníků půdy. Vedle toho propaguji agrolesnický systémy jako jeden z nástrojů pro zmírnění a adaptaci krajiny na klimatickou změnu, který může být zároveň ekonomicky zajímavý pro zemědělce.

 

Příspěvek do debaty řešení kůrovcové kalamity a dlouhodobá krize v lesnicko-dřevařském sektoru jsem přispěl iniciací k pořádání těchto konferencí:

2017 -  Negativní dopady těžby dřeva (Poslanecká sněmovna parlamentu ČR)

2017 - Řešení nedostatku dřeva FSC pro nábytkářský průmysl (Poslanecká sněmovna parlamentu ČR)

2018 - Agrolesnictví jako nástroj k adaptaci českého zemědělství na klimatickou změnu (Poslanecká sněmovna parlamentu ČR)

2019 - Možnosti řešení lesnicko-dřevařské krize a využití dřeva jako strategické suroviny v podmínkách České republiky (Poslanecká sněmovna parlamentu ČR)

2019„Dřevo – strategická surovina českého průmyslu aneb současný trend, potenciál a možnosti využívání dřeva v České republice a ve světě“ (Poslanecká sněmovna parlamentu ČR)

 

Mé aktivity a názory můžete sledovat na sociálních sítích:

Facebook

Twitter

Instagram

Linkendin

 

Publikační a aktivity v mediálním prostředí

Dosavadní publikační a produkční činnost

Moje publikované články

Rozhovory  v médiích

Citované názory v médiích 

Ukázka adaptovaných borových porostů na extrémní klima z bývalého revíru Plchůvky, které jsem obhospodařoval v principu Pro Silva (http://www.prosilva.org/) v období 2013 až 2016. Na revíru bylo mojí hospodářskou strategií připravit lesní porosty, které byly ve velmi špatné stavu - plošně usychaly, na klimatickou změnu. Proto jsem u řady z nich přistoupil k adaptačním a mitigačním opatřením. Ty tkví v urychlených přestavbách a přeměnách smrkových a borových porostů.

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

 Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnických systémů

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.