Dotace pro vlastníky lesů

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem.

V případě zájmu o dotace nebo o informace o nich kontaktujte mě nebo svého odborného lesního hospodáře (OLH), který je Vám přidělen. V případě přiděleného OLH vám lesníka platí stát jako poradenskou službu. Mé služby jsou zpoplatněné, ale pokud pro vlastníka lesa vykonávám OLH, lze na poradenskou činnost žádat finanční příspěvek od MZe.

Jestliže nevíte, kdo Vám spravuje les, kontaktujte příslušný orgán státní správu lesů, který se nachází na obcí s rozšířenou působností. Na příslušném úřadě se obraťte na pracovníka, pod něhož spadá správa lesů.

Níže najdete přehled národních a krajských dotací, o které může vlastník lesa zažádat. Pokud si nevíte rady, rád Vám s problematikou dotací pomohu.

Finanční podpora na hospodaření v lesích

Stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství nabízí částečnou finanční kompenzaci jako pomoc vlastníkům lesů formou finančních příspěvků, tato oblast je upravena nařízením vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Nařízením vlády č. 30/2014 Sb. jsou podporovány následující činnosti:

 • ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
  • vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu
  • vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu
  • soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením (největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje nesmí přesáhnout 6000 kg)
  • likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu
  • vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu
 • obnova, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku
  • přirozená obnova
  • umělá obnova síjí
  • umělá obnova sadbou první
  • zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě
  • přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo  
  • rekonstrukce porostů po škodách
  • výchova lesních porostů do 40 let věku
  • stavba oplocenek
  • následná péče o výsadby
  • mechanická příprava půdy
  • ukládání klestu do hromad nebo valy
 • vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů
 • ochrana lesa před kalamitními hmyzími škůdci
  • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidní sítě
  • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidního postřiku s přimíchaným barvivem
  • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví odkorněním
  • odstranění jehličnatých dřevin z lesního porostu do 40 let věku poškozených lýkožrouty nebo václavkou smrkovou za podmínky seštěpkování vytěženého jehličnatého dříví a ponechání části štěpky rovnoměrně rozmístěné na ploše odstraněného lesního porostu
  • instalace feromonového odparníku do lapače

Administraci žádostí těchto finančních příspěvků v lesích zajišťují jednotlivá pracoviště krajů.

Metodická příručka pro žadatele o financování příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemdělství (jsou v ní uvedeny dotační sazby za jednotky)

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti z rozpočtu Ministerstva zemědělství. 

Finanční podpora na vybrané činnosti hospodaření v lesích

Pardubický kraj

Vlastníkům lesů o výměře do 50 ha poskytuje dotacina těžbu kůrovcových stromů (za podmínky provedení následné včasné a účinné asanacevytěženého kůrovcového dřeva).V roce 2021 probíhá příjem žádostí o tuto dotaci od 1. ledna do 30. září.

Finanční podpora na těžbu kůrovcových stromů (200 Kčm3).

VÍCE

Olomoucký kraj

Poskytuje dotace na umělou obnovu smrkem ztepilým ve 3. a 4. lesním vegetačním stupni(se zastoupením smrku vrámci výsadby nejvýše 30 %). Před zahájením prací je nutné podat registraci. Žádosti se vroce 2021podávají do 31. května, vpřípadě pozdějšího provedení prací se žádost podává vroce následujícím.

Finanční příspěvek na umělou obnovu smrkem ztepilým je 9 kč/sazebnice. 

Více

Zlínský kraj

Poskytuje dotace na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody vrámci lesních cest a PUPFL (rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění lesních cest, zřízení ostatních částí stavby pro zajištění stability tělesa lesních cest, stavební a technická opatření k zachování nebo zlepšení kvality vody vpovodí vodárenských nádrží). Příjem žádostí vroce 2021probíháod 25. ledna do 19. února(12:00 hod). Realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. ledna 2021 a musí být dokončena do 21. listopadu 2021, do 26. listopadu 2021 žadatel předkládázávěrečnou zprávu svyúčtováním akce. Pokud bude posouzeno, že projekt zakládá (může zakládat) veřejnou podporu, bude dotace příjemci poskytnuta v režimu de minimis.

Více

Liberecký kraj

Typy podporovaných projektů:

Důvodem podpory je:
a) ochrana lesa, prevence proti šíření hmyzích škůdců,
b) ochrana lesa, prevence proti škodám působených zvěří,
c) zlepšování stavu lesních porostů, zvyšování jejich odolnosti a zlepšování plnění funkcí lesa.

Více

Národní dotační program MŽP

Podprogram 115 176 – „Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu“ v rámci programu „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ slouží k financování opatření v lesích České republiky v souvislosti s postupující změnou klimatických podmínek.

Žadatelem může být široký okruh žadatelů, maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč.

Podprogram podporuje následující opatření:

 • opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů, včetně likvidace invazních druhů,
 • opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese,
 • ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a k následnému přirozenému rozkladu po těžbě v lesním porostu,
 • zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Více informací

Národní síť Místních akčních skupin

Některé Místní akční skupiny (MAS) mají ve svých výzvách taktéž možnost finanční podpory pro vlastníky lesů.

Více informací

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.