Dotace pro vlastníky lesů

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem.

 • V případě zájmu o dotace nebo o informace o nich kontaktujte mě nebo svého odborného lesního hospodáře (OLH), který je Vám přidělen. V případě přiděleného OLH vám lesníka platí stát jako poradenskou službu.
 • Jestliže nevíte, kdo Vám spravuje les, kontaktujte příslušný orgán státní správu lesů, který se nachází na obcí s rozšířenou působností. Na příslušném úřadě se obraťte na pracovníka, pod něhož spadá správa lesů.
 • Pozor! Před každou žádostí o dotace a samotnou činností v lese musí vlastník lesa zaslat na příslušný krajský úřad tzv. Ohlášení. Na toto se často zapomíná a vl. lesů tak přicházejí o desetisíce až statisíce korun!
 • Pro více informací kontaktujte svého odborného lesního hospodáře (OLH).
 •  Ze zákona stát platí z našich daní OLH vlastníkům lesů do 50 ha jako poradenskou službu. Vlastník lesa a OLH by měli spolupracovat v součinnosti.
 • Jestliže nejste spokojeni se svým OLH, můžeze si zvolit svého správce, ale v tom přépadě si ho musíte už plati. Stejně tomu je tak u vlastníků lesů, kteří mají les o výměře větší jak 50 ha.
 • Níže najdete přehled národních a krajských dotací, o které může vlastník lesa zažádat. Pokud si nevíte rady, rád Vám s problematikou dotací pomohu.
 • Mé služby jsou zpoplatněné, ale pokud pro vlastníka lesa vykonávám OLH, lze na poradenskou činnost žádat finanční příspěvek od MZe.

Finanční podpora na hospodaření v lesích

Stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství nabízí částečnou finanční kompenzaci jako pomoc vlastníkům lesů formou finančních příspěvků, tato oblast je upravena nařízením vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Nařízením vlády č. 30/2014 Sb. jsou podporovány následující činnosti:

 • ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
  • vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu - 200 Kč/m3
  • vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu - 120 Kč/m3
  • soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením (největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje nesmí přesáhnout 6000 kg) 50 Kč/m3
  • likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu - 25 tis. Kč/ha
  • vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu - 80 Kč/ha
 • obnova, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku
  • přirozená obnova
   • MZD - 30 tis. Kč/ha
   • základní dřeviny - 20 tis. Kč/ha
  • umělá obnova síjí
   • MZD - 30 tis. Kč/ha
   • základní dřeviny - 20 tis. Kč/ha
  • umělá obnova sadbou
   • MZD - sazenice a semenáčky - 15 kč/ks
   • záladní dřeviny - sazenice a semenáčky - 9 Kč/ks
   • MZD - poloodrostky - 30 Kč/ks
   • záladní dřeviny - poloodrostky - 50 Kč/ks
   • MZD - odrostky - 30 Kč/ks
   • záladní dřeviny - odrostky - 50 Kč/ks
  • zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě
   • MZD - 50 tis. Kč/ha
   • zdřeviny základní a přípravné - 20 tis. Kč/ha
    • Smrk ztepilý se podporuje pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních
     vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro soubory lesních typů 0G, 0Y, 2G, 3G, 3R,
     4G a 4R)
    • Splněním předmětu finančního příspěvku se rozumí úspěšné dosažení fáze zajištění les-
     ního porostu = žádost se podává po splnění kritérií zajištěnosti lesního porostu v zákonné
     lhůtě.
    • V případě lesního porostu obnoveného výsadbou se finanční příspěvek poskytuje pouze
     v případě, že byla umělá obnova sadbou první provedena v roce 2018 nebo v letech před-
     cházejících. V případě lesního porostu z přirozené obnovy nebo obnoveného síjí se fi-
     nanční příspěvek poskytuje bez časového omezení.
  • přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo  náhradní dře-
   vinnou skladbou nebo rekonstrukci porostů po škodách - 15 tis. Kč/ha
  • výchova lesních porostů do 40 let věku - 10 tis. Kč/ha
  • stavba oplocenek -  70 tis. Kč/km
  • následná péče o výsadby - 16 tis. Kč/ha
   • Příspěvek se neposkytuje na péči o lesní porost z přirozené obnovy nebo ze síje. Pro tyto
    porosty je po dosažení fáze jejich zajištění nadále poskytován příspěvek na zajištění les-
    ního porostu.
   • Příspěvek se obecně poskytuje každoročně počínaje rokem výsadby lesního porostu do
    doby zajištění lesního porostu, nejvýše pak po dobu 5 let bezprostředně následujících po
    sobě.
  • mechanická příprava půdy - 12 tis. Kč/ha
  • ukládání klestu do hromad nebo valy - 50 Kč/m3
 • vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů - 400 Kč/ha
 • ochrana lesa před kalamitními hmyzími škůdci
  • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidní sítě - 150 Kč/m3
  • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidního postřiku s přimíchaným barvivem - 120 Kč/m3
  • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví odkorněním - 350 kč/m3
  • odstranění jehličnatých dřevin z lesního porostu do 40 let věku poškozených lýkožrouty nebo václavkou smrkovou za podmínky seštěpkování vytěženého jehličnatého dříví a ponechání části štěpky rovnoměrně rozmístěné na ploše odstraněného lesního porostu - 28 tis. Kč/ha
  • instalace feromonového odparníku do lapače - 150 Kč/ks

Administraci žádostí těchto finančních příspěvků v lesích zajišťují jednotlivá pracoviště krajů.

Metodická příručka pro žadatele o financování příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemdělství (jsou v ní uvedeny dotační sazby za jednotky)

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Souhrn lesnických dotací z pohledu MZE

Podpora adaptace lesů na klimatickou změnu

Pro příjem žádostí v roce 2023 za rok 2022 se použije sazba 4,22 Kč/ha/den.

 

Pro lesy zařízené lesními hospodářskými osnovami jsou stanoveny následující požadavky na
způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů:

požadavek menších holin z mýtní úmyslné těžby,
požadavek druhově pestřejší obnovy lesního porostu, a

požadavek ponechání dřeva k zetlení.

 

Pro lesy zařízené lesním hospodářským plánem jsou stanoveny následující požadavky na
způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů:

požadavek menších holin z mýtní úmyslné těžby,
požadavek druhově pestřejší obnovy lesního porostu,

požadavek ponechání dřeva k zetlení,

požadavek využívání potenciálu přirozené obnovy, a

požadavek šetrnějšího způsobu soustřeďování dříví.

Více inf. získáte ZDE

Finanční podpora na vybrané činnosti hospodaření v lesích

Pardubický kraj

Vlastníkům lesů o výměře do 50 ha poskytuje dotacina těžbu kůrovcových stromů (za podmínky provedení následné včasné a účinné asanacevytěženého kůrovcového dřeva).V roce 2021 probíhá příjem žádostí o tuto dotaci od 1. ledna do 30. září.

Finanční podpora na těžbu kůrovcových stromů (200 Kčm3).

VÍCE

Olomoucký kraj

Poskytuje dotace na umělou obnovu smrkem ztepilým ve 3. a 4. lesním vegetačním stupni(se zastoupením smrku vrámci výsadby nejvýše 30 %). Před zahájením prací je nutné podat registraci. Žádosti se vroce 2021podávají do 31. května, vpřípadě pozdějšího provedení prací se žádost podává vroce následujícím.

Finanční příspěvek na umělou obnovu smrkem ztepilým je 9 kč/sazebnice. 

Více

Zlínský kraj

Poskytuje dotace na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody vrámci lesních cest a PUPFL (rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění lesních cest, zřízení ostatních částí stavby pro zajištění stability tělesa lesních cest, stavební a technická opatření k zachování nebo zlepšení kvality vody vpovodí vodárenských nádrží). Příjem žádostí vroce 2021probíháod 25. ledna do 19. února(12:00 hod). Realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. ledna 2021 a musí být dokončena do 21. listopadu 2021, do 26. listopadu 2021 žadatel předkládázávěrečnou zprávu svyúčtováním akce. Pokud bude posouzeno, že projekt zakládá (může zakládat) veřejnou podporu, bude dotace příjemci poskytnuta v režimu de minimis.

Více

Liberecký kraj

Typy podporovaných projektů:

Důvodem podpory je:
a) ochrana lesa, prevence proti šíření hmyzích škůdců,
b) ochrana lesa, prevence proti škodám působených zvěří,
c) zlepšování stavu lesních porostů, zvyšování jejich odolnosti a zlepšování plnění funkcí lesa.

Více

Národní dotační program MŽP

Podprogram 115 176 – „Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu“ v rámci programu „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ slouží k financování opatření v lesích České republiky v souvislosti s postupující změnou klimatických podmínek.

Žadatelem může být široký okruh žadatelů, maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč.

Podprogram podporuje následující opatření:

 • opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů, včetně likvidace invazních druhů,
 • opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese,
 • ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a k následnému přirozenému rozkladu po těžbě v lesním porostu,
 • zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Více informací

Národní síť Místních akčních skupin

Některé Místní akční skupiny (MAS) mají ve svých výzvách taktéž možnost finanční podpory pro vlastníky lesů.

Více informací

Správa lesa a další činnosti

newspaper.svg

Strategie správy lesních majetků

Více

chalkboard-teacher-solid.svg

Dotace pro vlastníky lesů

Více

user-edit-solid.svg

Názory v médiích

Více

project-diagram-solid.svg

Vystoupení v TV

Více

file-video-solid.svg

TV pořad "Blíže k přírodě"

Více

book-open-solid.svg

Vystoupení v rádiu

Více

Preferované styly hospodaření

Hospodaření na principu Pro Silva                                   Hospodaření na principu agrolesnictví 

Lesní hospodáři se v takvých případech snaží o maximální využí produkčních schopností stanoviště (půdy, světla, tepla, srážek a optimálního proudění vzduch) pro zdárný růst stromů a přirozené obnovy tak, aby v rámci těžeb nevznikaly velké holé plochy. Vlastně se dá říci, že těžba probíhá odstraňováním jednotlivých stromů nebo po určitých skupinkách stromů.

Prohlédněte si demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Agrolesnické systémy (ALS) jsou typem hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslný systém, který přispívá krajině především díky mimoprodukčním funkcím, jako jsou klimatická, vodoochranná, půdoochranná, zdravotně-hygienická a estetická. Zároveň přispívají ke zvyšování biodiverzity a vázání CO2 z atmosféry, což přispívá ke zpomalování oteplování.